Danh Mục
Ngành Nghề Đào Tạo
Đào tạo liên kết
Sinh Viên - Học Sinh
Liên Kết Web Site
 

Cán bộ phòng Kế hoạch – Tài chính:           

      1. Phạm Thị Xuân Hoa        Sinh năm: 1984  Cử nhân Kế toán

      2. Nguyễn Thị Thảo            Sinh năm: 1985  Cử nhân Kế toán

      3. Nguyễn Thị Thúy An        Sinh năm: 1986  Cử nhân Kế toán

* Chức năng: tham mưu cho Hiệu trưởng về thực hiện quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài chính - kế toán.

* Nhiệm vụ: tham mưu cho Hiệu trưởng quản lý tài chính đúng qui định của pháp luật, tổ chức và điều hành bộ máy kế toán, huy động và khai thác các nguồn thu hợp pháp, kiểm soát các hoạt động chi tiêu đúng chế độ, lập báo cáo tài chính, thống kê phân tích cung cấp thông tin kế toán cho Hiệu trưởng để ra quyết định quản lý, lưu giữ tài liệu, chứng từ kế toán theo qui định của Nhà nước.

+ Cập nhật văn bản luật, các qui định và hướng dẫn về TC – KT. Xây dựng các qui định và định mức thu, chi phù hợp. Tham mưu cho Hiệu trưởng về việc điều chỉnh dự toán.

+ Xây dựng qui chế làm việc; xây dựng, bổ sung qui chế về chế độ, qui trình làm việc của phòng TCKT để thực hiện cải cách hành chính trong lĩnh vực tài chính kế toán.

+ Lập kế hoạch ngân sách hàng năm.

+ Huy động và khai thác các nguồn thu hợp pháp dựa trên qui định của nhà nước và chức năng nhiệm vụ của nhà trường.

+ Tham mưu cho Hiệu trưởng về tổ chức và khai thác các nguồn thu căn cứ vào các văn bản luật, qui định, định mức hiện hành của nhà nước, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ theo điều lệ hoạt động của trường, căn cứ vào kế hoạch của trường.

+ Xây dựng hệ thống các định mức thu từ các nguồn khác nhau. Rà soát, bổ sung, cập nhật hệ thống các định mức thu phù hợp với thực tế.

+ Giám sát, kiểm tra, đôn đốc tận thu.

+ Hướng dẫn xây dựng dự toán chi. Kiểm soát chi tạm ứng căn cứ theo tiến độ các hoạt động, căn cứ theo dự toán chi tiết đã được duyệt, căn cứ theo nguồn kinh phí.

+ Hướng dẫn thực hiện chế độ chứng từ kế toán căn cứ theo chế độ chứng từ kế toán do Bộ tài chính ban hành

+ Kiểm soát các khoản thanh toán tạm ứng căn cứ qui định về thanh toán tạm ứng của  trường. Đôn đốc các cá nhân, đơn vị thanh toán các khoản tạm ứng đúng thời gian, đúng hoạt động. Tham mưu biện pháp xử lý thanh toán tạm ứng chậm và người chịu trách nhiệm đôn đốc thanh toán tạm ứng.

+ Kiểm kê tài sản định kỳ theo qui định của Nhà nước và đột xuất theo yêu cầu của Nhà trường.

+ Thực hiện luân chuyển tài liệu, chứng từ kế toán qua các khâu, người xử lý, giải quyết đúng thời gian theo Qui định.

+ Lập báo cáo tài chính theo quý, năm, theo qui định và đột xuất theo yêu cầu.

+ Thực hiện lưu giữ tài liệu, chứng từ kế toán theo qui định của Pháp luật.


Nhập từ khóa tìm kiếm
Tin tức
Tuyển sinh
Trang Chủ  |  Thông Báo  |  Thời Khóa Biểu |  Liên Hệ

Bản quyền thuộc về Truờng Trung Cấp Nghề Dĩ An

Địa chỉ:78 KP Thống Nhất 1,P.Dĩ An, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương - Điện thoại: (0650)3733290 Fax: (0650)3733290 - Email: tcnghedian@gmail.com