Danh Mục
Ngành Nghề Đào Tạo
Đào tạo liên kết
Sinh Viên - Học Sinh
Liên Kết Web Site
 

*Chức năng:

    Giúp Hiệu trưởng thực hiện chức năng quản lý, giáo dục, rèn luyện học sinh; công tác học sinh nội, ngoại trú; các chế độ, chính sách đối với học sinh: Học bổng, học phí, trợ cấp xã hội, khen thưởng, kỷ luật, đình chỉ, buộc thôi học đối với học sinh theo quy chế hiện hành.

* Nhiệm vụ:

Soạn thảo, trình Hiệu trưởng ký ban hành theo thẩm quyền hoặc để Hiệu trưởng trình cơ quan quản lý cấp trên các văn bản liên quan chức năng, nhiệm vụ được giao.

Tham mưu, giúp Hiệu trưởng về công tác quản lý, giáo dục và rèn luyện học sinh. Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến học sinh theo nội quy, quy chế của trường, của ngành, của tỉnh:

    - Tham gia công tác tuyển sinh. Phối hợp với các Phòng, Khoa liên quan tổ chức đón tiếp, tiếp nhận học sinh tựu trường, hoàn chỉnh hồ sơ và các thủ tục bố trí vào các lớp học theo đúng chuyên ngành được tuyển chọn. Phối hợp với GVCN chỉ định Ban cán sự lớp và tạo điều kiện cho các học sinh tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao, các hoạt động giải trí lành mạnh. Định kỳ tổ chức các cuộc tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo nhà trường với học sinh, làm đầu mối giải quyết và trả lời khiếu nại của học sinh;

    - Hướng dẫn và thực hiện chế độ học phí, chế độ trợ cấp xã hội, ưu đãi xã hội đối với học sinh theo chế độ chính sách của tỉnh, của Nhà nước. Đôn đốc việc thu học phí, lệ phí;

    - Phối hợp với các bộ phận liên quan, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác quản lý, duy trì thực hiện nội quy, quy chế (nội trú, ngoại trú); công tác học sinh theo quy định của Bộ Lao động TB&XH. Tham gia trong việc xét học bổng, thôi học, ngừng học; xét lên lớp, xét thi đua khen thưởng và kỷ luật đối với học sinh. Phối hợp với các Phòng chức năng quản lý hồ sơ học sinh, theo dõi và cấp các giấy tờ cho học sinh tốt nghiệp ra trường;

     - Tổng hợp kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, tiến hành phân loại học sinh theo từng học kỳ, năm học. Chủ trì phối hợp với các Phòng chức năng, các Khoa chuyên môn, Giáo viên chủ nhiệm tổ chức, quản lý theo dõi quá trình học tập, tu dưỡng rèn luyện, chấp hành nội quy, quy chế của học sinh, đề xuất và thực hiện các giải pháp khắc phục tồn tại;

    - Phối hợp với các ngành, các cấp, chính quyền địa phương nơi trường đóng, các bộ phận chức năng trong trường giải quyết kịp thời, đúng đắn các vụ việc, các vấn đề có liên quan đến học sinh. Tổ chức giáo dục pháp luật, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho học sinh. Hướng dẫn học sinh chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của Nhà nước, các nội quy, quy chế hiện hành;

    - Phổ biến và triển khai kịp thời các Văn bản, Chỉ thị của Nhà nước, của Ngành, của Tỉnh và các hoạt động của nhà trường có liên quan đến học sinh. Đề xuất và giúp Hiệu trưởng chỉ đạo công tác GVCN lớp, kiến nghị xử lý học sinh vi phạm nội quy, quy chế;

    - Phối hợp với các đơn vị trong nhà trường quản lý học sinh; chủ trì tổ chức các hoạt động giáo dục phòng chống tệ nạn xã hội, phát hiện và xử lý kịp thời học sinh vi phạm;

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám Hiệu.

 

Nhập từ khóa tìm kiếm
Tin tức
Tuyển sinh
Trang Chủ  |  Thông Báo  |  Thời Khóa Biểu |  Liên Hệ

Bản quyền thuộc về Truờng Trung Cấp Nghề Dĩ An

Địa chỉ:78 KP Thống Nhất 1,P.Dĩ An, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương - Điện thoại: (0650)3733290 Fax: (0650)3733290 - Email: tcnghedian@gmail.com